Watch the APEC events and news LIVE at APEC TV App.
Now available at the Google Play Store and the Apple App store

×

The Philippines’ hosting of APEC 2015

[Read in English]

APEC 2015: BUILDING INCLUSIVE ECONOMIES, BUILDING A BETTER WORLD

Screen Shot 2015-01-08 at 4.03.43 PMPaano nalikha ng Pilipinas ang tema ng APEC 2015?

Ang mga stakeholder at iba pang mahahalagang bahagi ng APEC ay gumamit ng isang pangkat ng mga gabay na prinsipyo sa pagbuo ng tema para sa APEC 2015. Mula rito, kailangang taglayin ng tema ang mga katangiang ingklusibo, at nakatanaw sa hinaharap tulad ng pagiging balanse, pagpapatuloy, kahalagahan, pagkamataginting, at pangmatagalan. Kailangang bigyang-tuon at isulong nito pareho ang mga lokal at rehiyonal na mithiin sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng mga nakaraan at kasalukuyang inisyatiba habang tinutugunan ang mga kasalukuyang hamon at pangangailangang may kinalaman sa problema at interes ng nakararami. Higit pa, ang tema ng APEC 2015 ay kailangang maisakatuparan sa pamamagitan ng pagkamit ng medium-term hanggang long-term na resulta.

Nagsagawa rin ng mga aktibidad upang mangalap ng impormasyon, mangasiwa ng palitan ng kuro-kuro, lumikha ng suporta, at bumuo ng mga inisyatiba at rekomendasyong pampolisiya. Ispesipiko, nagsagawa ng mga konsultasyon kung saan sangkot ang mga ahensiya ng gobyerno, pribadong sektor, at APEC Senior Officials upang tasahin ang antas ng pagkamit sa mga prayoridad at umipon ng suporta para sa mga prayoridad na ito. Nagsasagawa rin ng mga saliksik sa pakikipagtulungan ng akademya at mga intelektuwal upang isakatuparan ang mga tinukoy na prayoridad at gumawa ng mga rekomendasyong pampolisiya. Nag-organisa rin ng mga palihan o workshop kasama ng mga host agency, kabilang na ang pribadong sektor, para sa paglalarawan ng magiging mga elemento ng iba’t ibang high level meetings sa 2015.

Ano ang tema ng APEC 2015?

Sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas, ang pangkalahatang paksa ng APEC 2105 ay ang pagpapalaganap at pagsusulong ng kaunlarang panlahat o inclusive growth sa Asya-Pasipiko. Kung kaya, ang tema ng APEC 2015 ay “Building Inclusive Economies, Building a Better World (Bumubuo ng Panlahatang Ekonomiya, Lumilikha ng Mas Mabuting Planeta).” Mula rito, ang kaunlarang panlahat ay maaaring liwanagin, ilarawan, at suriin sa tatlong antas – antas na domestiko/pambansa, panrehiyon, at macro/pangmalawakan.

 • Sa domestiko/pambansang antas, ang estratehiya para sa kaunlarang panlahat ng Pilipinas ay batay sa paglikha ng mga trabaho, kung saan isinasali at isinasanib ang nakararami sa pang-ekonomiya at panlipunang mainstream, at iniibsan ang kahirapan sa pamamagitan ng mabuting pamamahala at repormang domestiko.
 • Sa rehiyonal na antas, ang estratehiya para sa kaunlarang panlahat ng rehiyong APEC ay nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa mga oportunidad at pagbibigay-kakayahan sa mga mamamayan na kamtin ang kanilang kaganapan bilang tao na magbubunga ng mas produktibong oportunidad sa trabaho, buhay na buhay na kaunlarang pang-ekonomiya, at higit na kabutihan ng lahat.
 • Sa macro/pangmalawakan na antas, ang direksiyon ng kaunlarang panlahat ng APEC ay nakasentro sa pagpapaliit ng agwat sa pagitan ng developing at developed APEC economies upang masagad ang mga benepisyo ng isang mas malaya at bukas na rehimen ng kalakalan at pamumuhunan para sa bawat isang kasaping ekonomiya.

Ano-ano ang mga prayoridad ng Pilipinas bilang host economy ng APEC 2015?

Sa APEC 2015, pagsisikapan ng Pilipinas bilang host economy na ialinsunod ang mga prayoridad nito sa agenda at mga polisiyang pang-ekonomiya ng member economies sa Asya-Pasipiko. Ang mga prayoridad na ito ay ang sumusunod:

 • Pamumuhunan sa Pagpapaunlad ng Yamang-Tao;
 • Pangangalaga sa Partisipasyon ng Small and Medium Enterprises sa Panrehiyon at Pandaigdigang Merkado;
 • Pagbuo ng Pangmatagalan at Matitibay na mga Komunidad; at
 • Higit na pagpapahusay ng Regional Economic Integration Agenda.

Ano ang kahalagahan ng bawat isang prayoridad sa rehiyong Asya-Pasipiko?

Ang bawat prayoridad ay may di-matatawaran at natatanging kahalagahan sa member economies ng Asya-Pasipiko. Kinukumpleto ang mga prayoridad na ito ng dagdag pang sub-prayoridad na tutulong sa pagtupad ng mga ito at magsisilbing mga saligang bahagi para sa pagkamit ng pangkalahatang layunin ng APEC 2015 – ang inclusive growth o kaunlarang panlahat. Maaaring may magkakaibang nibel ng kahalagahan ang dalang implikasyon ng mga prayoridad na ito, subalit maaaring likas din palang magkakaugnay sa dulo.

PAMUMUHUNAN SA PAGPAPAUNLAD NG YAMANG-TAO

Malaki ang papel na ginagampanan ng yamang-tao o human resources sa pagkamit ng mga hangarin ng member economies, iyon ang – higit na pagdami ng mga trabaho, mas produktibong oportunidad sa trabaho, at higit na kaunlarang pang-ekonomiya. Mula rito, palalaganapin ang pagpapaunlad ng yamang-tao sa pamamagitan ng mga talakayan ukol sa edukasyon, inobasyon, at pagpapahusay ng kakayahan na makaaapekto nang matindi sa kinabukasan ng kaunlaran at pauusarin ang kaunlaran ng kinabukasan. Ang mga sub-prayoridad na ito ay ang sumusunod:

 • Pagpapalaganap ng knowledge-based economies;
 • Pagpapalaganap ng edukasyon at inobasyong pang-agham at teknolohiya sa APEC;
 • Paglikha ng mga kakayahang panghanapbuhay na kinakailangan ng mga negosyong APEC sa ika-21 siglo; at
 • Internalisasyon ng edukasyon/cross-border education upang makalikha ng mga kakayahang pang-APEC.
PANGANGALAGA SA PARTISIPASYON NG SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SA PANREHIYON AT PANDAIGDIGANG MERKADO

Ang mga Small and Medium Enterprises ay tinatayang may hawak sa mahigit 97 porsiyento ng lahat ng mga negosyo (99.6 porsiyento sa Pilipinas) at binibigyang-empleo ang higit kalahati ng mga manggagawa sa kalahatan ng APEC economies.1 Sa pagkilala sa malaking ambag ng mga negosyo sa paglikha ng mga trabaho at pag-unlad ng ekonomiya, dagdag na tuon ang ilalaan sa layuning integrasyon at internalisasyon ng mga SME kabilang na ang kanilang partisipasyon sa global value chains (GVC). Ang mga sub-prayoridad na ito ay ang sumusunod:

 • Pag-alis ng mga hadlang sa mga SME, kabilang na ang pagpasok ng mga ito sa merkado;
 • Pagpapalaganap ng kaunlarang panlahat sa pamamagitan ng pangmatagalan at matitibay na mga SME; at
 • Pagsusulong ng modernisasyon at pagsunod ng mga SME sa mga itinakdang pamantayan.
PAGBUO NG MGA PANGMATAGALAN AT MATITIBAY NA KOMUNIDAD

Ang nagbabagong kapaligiran ng daigdig, kasama ng mga sakunang dulot ng tao at kalikasan, ay nagdulot ng malubhang Loss and Damage (L&D), at paggambala sa magkakawing na supply and demand ng kalakalan sa Asya-Pasipiko. Bukod pa rito, sinisira ng mga sakuna ang imahen ng member economies bilang matatag, at karapat-dapat na pamuhunanan. Kung gayon, mas pinalakas na pagsisikap ang itutuon sa pagiging matibay at pangmatagalan ng mga negosyo at komunidad ng APEC na apektado ng seguridad sa enehiya at pagkain. Higit na atensiyon ang ibibigay sa preserbasyon ng mga ecosystem ng karagatan at yamang-tubig dahil sa kanilang di-mapasusubaliang halaga sa mga Blue Economy-oriented member economies. Ang mga sub-prayoridad na ito ay ang sumusunod:

 • Pagbuo at pagpapalaganap ng risk reduction and management sa APEC economies;
 • Pagtatayo ng mga matitibay na imprastruktura;
 • Pangangalaga sa kakayahan ng mga negosyong magpatuloy;
 • Pagpapatibay ng mga SME laban sa mga sakuna;
 • Pagpapaigting ng seguridad sa pagkain at ng Blue Economy sa rehiyong APEC; at
 • Pagsusulong ng pamamahala sa mga baybayin at pangangalaga sa yamang-dagat.
HIGIT NA PAGPAPAHUSAY NG REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION AGENDA

Sa kasalukuyan, may tinatayang 42 Regional Free Trade Agreements sa pagitan ng APEC economies. Nangyayari na rin ang negosasyon ukol sa Trans-Pacific Partnership (TPP)2 at Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)3. Ang pangmatagalang mithiin ng APEC ay isang Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) na magtatatag ng iisang FTA sa pagitan ng lahat ng APEC economies. Bilang tagapagdaos ng APEC 2015, inaasahan ang Pilipinas na suportahan at patuloy na pagtrabahuhan ang regional economic integration (REI) agenda nang may espesyal na tuon sa trade in services o kalakalan sa serbisyo, na nagkakahalaga ng halos kalahati ng GDP ng APEC economies. Ang mga sub-prayoridad na ito ay ang sumusunod:

 • Pagpapalakas ng integrasyong ekonomiko sa rehiyon sa pamamagitan ng Bogor Goals4;
 • Pagpapalaganap ng connectivity sa pamamagitan ng Trade in Services, na tutuon sa tao-sa-tao at institusyonal na pakikipag-ugnayan sa rehiyon;
 • Pagsusulong ng mga financial market na layuning lumikha ng mas matibay na pinansiyal na institusyon sa rehiyon upang mas mahusay na makatugon sa mga inaasaahang problemang pang-ekonomiya; at
 • Pagpapatibay ng mga global supply chain/global value chain sa rehiyong APEC.

Dagdagan ang kaalaman tungkol sa APEC 2015 logo.

Inihanda ng Foreign Service Institute sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs
Disenyo ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office / APEC 2015 Strategic Communications Committee
Salin ng PCDSPO
Karapatang-ari ng APEC 2015 Philippines

____________________

1 Asia-Pacific Economic Cooperation, “Small and Medium Enterprises” http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Small-and-Medium-Enterprises.aspx (accessed October 10, 2014)

2 TPP Members: Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, United States, Viet Nam

3 RCEP Members: Australia, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Thailand, Viet Nam

4 Ibid.