Watch the APEC events and news LIVE at APEC TV App.
Now available at the Google Play Store and the Apple App store

×

The Philippines’ hosting of APEC 2015

[Read in English]

APEC 2015: BUILDING INCLUSIVE ECONOMIES, BUILDING A BETTER WORLD

Screen Shot 2015-01-08 at 4.03.43 PM

Makananu ne alalang ning Pilipinas ing tema ning APEC 2015?

Ding stakeholder at aliwa pang maulagang dake ning APEC, ginamit lang metung a grupung  patnube da ring prinsipyu king pamibuu para king tema na ning APEC 2015. Ibat keni, kailangang taglayan no ning tema ring katangyan a ingklusibu, at makabatyo ya king harapan nang bukas kalupa ning pangabalansi, pamanadsad, kaulagahan, pangamataginting, at pangmalwatan. Kailangan neng dinan pokus at isulung nalang parehu ring lokal at rehiyonal a parasan kapamilatan ning pamanadsad king milabas at kasalukuyang inisyatiba kabang pakibatan no ring kasalukuyang hamun at pamangailangang ating kebalwan king problema at interes ding keraklan. Migit pa, ing tema ning APEC 2015, kailangan yang matupad kapamilatan na ning pamanikwa king medium-term hanggang long-term a resulta.

Mengawa la ring aktibidad para king pamangalap impormasyun , mangasiwa king palitan ideya, maglalang suporta at magbuung inisyatiba at rekomendasyung pampatakaran. King katiyakan, mengawa lang konsultasyun nung nukarin sangkut ing ahensiya na ning gobyernu, pribadung sektor, at APEC Senior Officials para suryan ing lebel ning pamanikwa karing prayoridad at tumipun suporta para kareting prayoridad. Mengawa la ring saliksik king kasaupan da ring akademya at intelektuwal para atuparan la ring tinunggeng prayoridad at ginawa lang rekomendasyung pampolisiya. Mig-organisa la ring workshop kayabe da ring mamahalang ahensiya, kabilang ne ing pribadung sektor, para king pamipalarawan da karing maging elementu ning miyaliwang matas a lebel a miting king 2015.

Nanu ing tema na ning APEC 2015?

King lalam nang pamuntukan ning Pilipinas, ing paksang pangsabla ning APEC 2015 ya ing pamipalaganap at pamanyulung king kaunlarang pangsabla o inclusive growth king Asia-Pasipiko. Anya pin ing tema ning APEC 2015 “Building Economies, Building a better World”. (Bumuung Miyayabe Ekonomiya, Maglalang a mas mayap a yatu ). Ibat keni, malyari yang pasalan, ilarawan, at suryan king atlung lebel ing kaunlarang pangsabla karing lebel a domestiku/pambansa, panrehiyon at macro/pangmalawakan.

 • King domestiku/pambansang lebel, ing istratehiya para king kaunlarang pangsabla ning Pilipinas base ya king pamaglalang kapanintunan, nung nukarin yayabe at sasanib do ring keraklan king sosyedad a mainstream at papagpasnawan ing kakalulwan/ kasakitan kapamilatan na ning mayap a pamamahala at repormang domestiku.
 • Ing istratehiya para king kaunlarang pangsabla ning rehiyong APEC king lebel rehiyonal, makapokus ya king pamipalawak nang akses karing oportunidad at pamamye- kayagyuan karing memalen a akwa ing karelang kaganapan bilang taung mamungang mas produktibung oportunidad king kapanintunan, mabyeng-mabyeng kaunlarang pang-ekonomiya at higit a kayapan ning sabla.
 • King macro/pangmalawakang lebel, ing direksiyun ning kaunlarang pangsabla ning APEC, makasentru ya king pamagpalit ning agwat pilatan da ring mumunlad at maunlad a Ekonomiya ning APEC para masagad ing benepisyu ning metung a mas malaya at makabuklat a rehimen ning kalakalan at pamamuhunan para king balang metung a kasaping ekonomiya.

Nanu-nanu la ring prayoridad ning Pilipinas bilang manibalang ekonomiya ning APEC 2015?

King APEC 2015, pasikapan na ning Pilipinas bilang manibalang ekonomiya ing iagpang la reting prayoridad na king adyenda at patakarang pang-ekonomiya ning member economies king Asya-Pasipiko. Ding prayoridad ila ring makatuki:

 • Pamamuhunan king Pamipaunlad king Yamang Tau
 • Pamaningat king partisipasyun ning Small & Medium Enterprises king Panrehiyon at Pangmabiliug a Yatung Merkadu
 • Pamibuu ning Pangmalwatan at Mangatibe Komunidad at
 • Higit a pamagpagaling ning Regional Economic Itegration Agenda.

Nanu ing kaulagan ning balang metung a prayoridad king rehiyong Asya-Pasipiko?

Atin yang e-matawaran at bukud tanging kaulagan ing balang prayoridad karing member economies ning Asya-Pasipiko. Kukumpletuan  la ring prayoridad a reni ning dagdag pang sub-priority a sumaup king pamagpatupad kareti at magsilbing saligang dake para king pamanikwang pangsablang parasan ning APEC 2015 ang inclusive growth o pansablang kaunlaran . Mapalyaring ating miyayaliwang nibel ing kaulagan ning dalang implikasyun ding prayoridad a reni, dapot malyaring likas la mu rin palang miyuyugne king sepu.

PAMAMUHUNAN KING PAMIPAUNLAD NING YAMANG-TAU

Maragul ya ing papil a gagampanan ning yamang-tau o human resources king pamanikwa karing parasan ning member economies, ita ing – higit a pangarakal ding. Kapanintunan, mas produktibung oportunidad king obra., at higit a kaunlarang pang-ekonomiya. Ibat keni, palaganapan ya ing pamipaunlad ning yamang-tau kapamilatan ding pisabyan tungkul king edukasyun, inobasyun, at pamipagaling karing karelang kayagyuan a makaapektung matindi king kinabukasan ning kaunlaran at pausaran ya ing kaunlaran ning kinabukasan. Deting sub-priority ila ring makatuki:

 • Pamipalaganap ning beluan a basi king ekonomiya;
 • Pamipalaganap ning edukasyon at inobasyong pang-siyensiya at teknolohiya king APEC;
 • Pamaglalang karing kayagyuan king kapanintunan a kailangan da ring negosyung APEC king ka-21 siglu; at
 • Internalisasyun ning edukasyun/cross-border education para makalalang kayagyuang pang-APEC.
PAMANINGAT KING PARTISIPASYUN NING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES KING PANREHIYON AT PANG MABILUG A YATUNG MERKADU

Tataya rang ding Small & Medium Enterprises atin lang tatalnan a mahigit 97% ning sabla rang negosyu (99.6 porsiyentu king Pilipinas) at dirinan dong obra ding higit king kapitna karing magobra king sablang APEC economies.1 King pagkilala king maragul a ambag ning negosyu king pamaglalang karing obra at pamag-unlad ekonomiya, dagdag a pokus ing pamaglaan king parasang integrasyun at internalisasyun ding SME kabilang ne ing karelang partisipasyun king global value chains (GVC). Ding sub-priority a reni ila ring makatuki:

 • Pamanlako karing sabat karing SME, kabilang na ing pamaglub da reti king merkadu;
 • Pagpapalaganap ning kaunlarang pangsabla kapamilatan na ning pangmalwatan at magatibe SME; at
 • Pamanyulung ning modernisasyun at pamanuki da ring SME karing tinakdang tuntunan.
PAMIBUU KARING PANGMALWATAN AT MANGATIBE KOMUNIDAD

Ing mibabayung kapaligiran ning yatu, kayabe ing sakunang babye ning tau at kalikasan, mamye yang mabinang Loss & Damage (L&D),at pamanistorbu king mikakawat a supply and demand ning kalakalan king Asya-Pasipiko. Bukud pa keni, sisiran da ring sakuna ing imahin ning member economies bilang matatag, at karapat-dapat a pamamuhunan. Nung makanyan, mas pesikanan a pamagsikap ing ipokus king pangamatibe at pangmalwatan ding negosyu at komunidad ning APEC a apektadu ning seguridad king enerhiya at pamangan. Higit a atensiyon ing ibye king preserbasyun ding ecosystem ning karagatan at yamang-danum uling king karelang e-mapasubaliang ulaga karing Blue Economy-oriented member economies. Ding sub-prayoridad a reti ila ring makatuki:

 • Pamibuu at pamipalaganap nong risk reduction and management king APEC economies;
 • Pamanalakad karing mangatibe imprastruktura;
 • Pamaningat king kayagyuan deting negosyong e tutuknang;
 • Pamagpatibe karing SME laban karing sakuna;
 • Pamagpaigting ning seguridad king pamangan at ning Blue Economy king rehiyong APEC; at
 • Pamanyulung ning pamanibala karing bebe/pampang dagat at pamaningat king yamang-dagat.
HIGIT A PAMAGPAGALING NING REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION AGENDA

King kasalukuyan, tatayang 42 la ring Regional Free Trade Agreements pilatan ning APEC economies. Malilyari na rin ing negosasyun tungkul king Trans-Pacific Partnership (TPP)2 at Regional Economic Partnership (RCEP). Ing pangmalwatang parasan ning APEC metung yang Free Trade Area ning Asia-Pacific (FTAAP)3 a mitatag metung mung FTA pilatan ding sablang APEC economies. Bilang tagapagdaus ning APEC 2015, asahan ing Pilipinas a suportahan at isundu nang panigobran ing regional economic integration (REI) agenda a ating ispesyal a pokus king kalakalan king serbisyu a mamalagang halus kapitna ning GDP ning APEC economies. Ding sub-prayoridad a reni ila ring makatuki:

 • Pamipasikan ning integrasyung ekonomiku king rehiyun kapamilatan ning Bogor Goals4;
 • Pamipalaganap ning connectivity kapamilatan ning Trade in Services a magpokus king tau-king-tau at institusyunal a pamakipag-ugnayan king rehiyon;
 • Pamagsulung karing financial market king parasang maglalang mas matibeng pinansiyal a institusyon king rehiyon ban mas magaling lang makapakibat karing asahan a paroblemang pang-ekonomiya; at
 • Pamagpatibe karing global supply chain/global value chain king rehiyong APEC.

 

APEC 2015 logo

 

Sidya ne ning Foreign Service Institute king pamisopanan/pamikasaupan  ning Department of Foreign Affairs
Disenyu ning Presidential Communications Development and Strategic Planning Office /APEC  2015 Strategic Communications Committee
Bandi neng karapatan ning APEC 2015 Philippines

____________________

1 Asia-Pacific Economic Cooperation, “Small and Medium Enterprises” http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Small-and-Medium-Enterprises.aspx (accessed October 10, 2014)

2 TPP Members: Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, United States, Viet Nam

3 RCEP Members: Australia, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Thailand, Viet Nam

4 Ibid.